• Zeer hoge korting
  • Volledige fabrieksgarantie
  • De allernieuwste producten

Hermans Trading Witgoed Outlet in Cuijk

Algemene voorwaarden

Placeholder

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel  (hierna te noemen “de ondernemer”) als verkoper van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt.

ALGEMENE BEPALINGEN


Toepasselijke bepalingen

1

Nederlands recht is van toepassing. Wet koop op afstand.

2

De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de AVED daarvan afwijken.

3

De AVED zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. De cursief gedrukte artikelen gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een ondernemer en een consument (= klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf)


Kwaliteit

4.1

De ondernemer is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging of ontbinding van de aankoop.

4.2

Hermans Trading is een outlet en producten waarop vooraf gaande kenbaar is gemaakt dat deze gebreke hebben in welke vorm dan ook zijn ten alle vrijgesteld van punt 4.1.

4.3

Hermans Trading is een outlet en producten kunnen alleen geretourneerd worden als dat vooraf kenbaar is gemaakt en schriftelijk overeengekomen, dan wel op de factuur offerte of via email.


Garantie

5.1

Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, zal de klant zich met klachten rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan de ondernemer daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen.

5.2

Hermans Trading is op geen enkele wijze aansprakelijk voor producten verkocht zonder fabrieksgarantie. De klant dient zich er van bewust te zijn dat wanneer deze een product aankoopt zonder garantie, er nimmer aanspraak gemaakt kan worden op enige vorm van fabrieksgarantie dan wel service of reparatie door Hermans Trading. Indien een product zonder garantie of met een sterk afwijkende termijn dan 24 maanden verkocht word is Hermans Trading verplicht om dit kenbaar te maken op de factuur. In alle andere gevallen mag de klant uitgaan van de garantie bepalingen welke door de fabrikant gegeven worden. Wettelijke garantie betreffende zaken welke invloed hebben op de werking en dus draaiende elementen in het product. Zaken als een manchet in de wasmachine zijn uitgesloten van garantie, tevens gebruikersfouten en fouten welke ontstaan zijn door onjuiste aansluiting welke een product beschadigen en of een storing veroorzaken buiten de garantie. 

 

De klant dient zich er van bewust te zijn dat producten waarin gas verwerkt is zoals een koelkast of warmtepompdroger een omgevingstemperatuur nodig hebben van minimaal 10 graden Celsius ( of explicit anders gemeld in de specificaties. Onder de opgegeven temperatuur van minimaal 10 graden Celsius is de werking niet gegarandeerd. Ook het plaatsen van producten in een omgeving waar het kan vriezen kan er schade ontstaan, de klant dient zich er van bewust te zijn dat apparaten die water gebruiken of opvangen kapot kunnen vriezen, dit valt nimmer onder de garantie. 

 

De klant dient zorg te dragen voor een geaard stopcontact voor alle producten welke bij Hermans Trading worden aangeschaft het gebruik van een verlengsnoer is in geen enkel geval toegestaan. En kan er ernstige kortsluiting veroorzaken welke niet onder garantie valt. 

 

5.3k

Indien de klant garantie en dus service claimt en het product blijkt niet defect of mankementen te vertonen dan zal Hermans Trading de klant €60.00 voorrijkosten in rekening brengen alsmede €65.00 per uur voor servicekosten. (minimaal 1 uur word standaard in rekening gebracht). De klant dient zeker te zijn van een defect aan het product. Zaken als verkeerd gebruik, verkeerd geplaatst en of ingebouwd , onjuist aangesloten, of andere omstandigheden welke de werking van het product beïnvloeden behoren niet tot garantie en of een service claim en Hermans Trading zal de gemaakte kosten, hetzij in uurloon, reistijd en of andere zaken ten alle tijden in rekening brengen bij de klant. De klant kan ten alle tijden contact opnemen met de afdeling service om advies uitleg en hulp.

5.4

Kookplaten en fornuizen, ( gas, elektrisch, keramisch en inductie) dienen verplicht door een erkend installateur aangesloten te worden, met factuur onderlegd. Deze worden zonder snoer en of stekker geleverd. Enige schade welke ontstaan is door onjuiste aansluiting vallen nimmer onder garantie.  Verzekeringsmaatschappijen eisen ook van de consument dat dergelijke producten door een erkend installateur worden aangesloten, in het geval van brand, gaslek, ect ect zal er niet worden uitgekeerd als blijkt dat boven genoemde niet is nagekomen. Hermans Trading en onze vervoerder hebben geen erkende installateurs in dienst en zullen nimmer dergelijk product aansluiten. Service behandeling zonder factuur van erkend installateur zullen niet in behandeling genomen worden ivm de veiligheid. ( een erkend installateur zal altijd een factuur indienen voor de gemaakte werkzaamheden geen originele factuur betekend geen erkend installatiewerk en geen garantie. Hermans trading verzoekt klant altijd te handelen conform deze voorwaarden voor de veiligheid in de woning van klant.

5.5

Ten tijden van de aankoop voorziet Hermans Trading de klant van een officiële factuur de klant dient deze factuur zorgvuldig te bewaren. Hermans Trading accepteert geen garantieclaims zonder factuur, alsmede de fabrikant.

5.6

Veiligstellen van data op elektronica
De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van data. Hermans Trading en fabrikanten kunnen geen foto’s, notities, e-mails, video’s, of werkbestanden voor u veiligstellen. De klant dient zelf voor garantie of reparatie deze veilig elders hebben opgeslagen, of zich er van bewust zijn dat deze informatie verloren kan gaan. Hermans Trading en de fabrikant zijn ook niet aansprakelijk wanneer de klant deze weer her installeert na ontvangst product. Externe software welke geïnstalleerd is valt niet onder de garantie van de hardware maar onder de garantie van de software.


Eigendomsvoorbehoud

6

De ondernemer blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.


Betaling

7

Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques.

8

Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Termijnen

9

Bij niet tijdige aflevering dient de klant de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale termijn).


Klachten

10

Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij de ondernemer te worden ingediend."Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie." 

11

In geval van zichtbare gebreken (uitgesloten van vooraf kenbare schade en of gebreke) dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken."Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."


Koop op proef

12

Wet koop op afstand, is van kracht.


Niet afgehaalde producten

13

Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemer aan de klant dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de klant gedurende een periode van één maand heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

13.1

Zodra de klant een overeenkomst met Hermans Trading heeft gesloten is deze bindend, mondelinge en andere overeengekomen afspraken via email zijn bindend Hermans Trading zal eventuele aanbetalingen toe-eigenen en in andere gevallen 10% in rekening brengen.

13.2

Indien Hermans Trading een product reserveert, welke niet voldaan is behoud Hermans Trading het recht om het product weer te verkopen in dien de klant niet het product afgehaald heeft op de datum welke is afgesproken.


Prijzen

14

Prijzen zijn altijd onder voorbehoud van fouten en of prijsveranderingen.

14.1

Prijzen zijn vaste prijzen, inclusief BTW. inclusief bezorgkosten.

14.2

Het is medewerkers niet toegestaan om kortingen te geven, prijzen staan vast in het systeem.


Incasso

15

Indien de klant in verzuim verkeert en de ondernemer tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij de ondernemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.


Overmacht

16

Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werk-onderbrekingen, import- of handelsverboden. Files, weersinvloeden ect.


Schadevergoeding

17

De ondernemer hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.


Transport door de klant zelf

18.1

Wanneer de klant zelf de aangekochte goederen transporteert, vervoert of in welke hoedanigheid dan ook verplaatst vervalt alle aansprakelijkheid jegens Hermans Trading.

18.2

Schade ontstaan door op onjuiste wijze verwijderen van verpakkingsmaterialen zijn voor risico van de klant.

18.3

Wanneer een product door klant zelf is afgehaald, en deze door welke reden dan ook retour komt dient de klant daar zelf zorg voor te dragen, het zij via eigen vervoer of via derden. Hermans Trading is wettelijk in geen geval verplicht reiskosten te vergoeden.

18.4

Indien het aangekochte product retour komt dient de klant zorg te dragen voor een stevige verpakking om beschadigingen aan het product te voorkomen. Indien de klant, producten op niet op deugdelijke wijze verpakt, of vervoerd worden producten niet geaccepteerd.


Transport door de Ondernemer of door ondernemer ingeschakelde transporteur

19.1

Hermans Trading levert desgewenst de producten tegen vooraf overeengekomen vergoeding.

19.2

De klant zal zorg dragen voor een vrije doorgang van woning en of pand. De klant dient vooraf rekening te houden met de afmetingen en het gewicht van een product.

19.3

Producten worden geleverd tot de deur. Indien de klant wenst dat het product binnenshuis geplaatst word geschiet dit geheel op eigen risico. Producten worden niet aangesloten. In geen geval zullen goederen naar andere etages worden getild. Indien een ruime lift aanwezig is kunnen goederen wel naar een andere etage worden gebracht. (Deze informatie word via het begeleidend schrijven wat in alle gevallen meegezonden word per email aan de klant verstrekt, deze informatie is ook zichtbaar op de website van Hermans Trading onder het kopje bezorgen. En deze informatie is voor de klant zichtbaar naast het pinautomaat waar de betalingen verricht worden bij afhaal)

19.4

Direct bij aflevering moet de klant zelf de producten ( telt voor zowel B keuze als Nieuw in de doos ) controleren, schade moet direct kenbaar gemaakt worden aan de chauffeer - Hermans Trading reclamatie achteraf worden niet geaccepteerd door Hermans Trading. De klant dient in acht ten nemen dat wanneer de klant niet wenst uit te pakken bij levering, dat er geen recht meer op is een schadeclaim achteraf. Het moment van overdracht van chauffeur naar klant is het moment van controle op schade. Dit is voor beide partijen het eerlijkst en transparant. Hermans Trading is verantwoordelijk tot aan overdracht van het product indien het product niet in de goede staat arriveert dient het product geweigerd te worden, na deze overdracht is de klant verantwoordelijk. Tevens verdient het aandacht geen vrachtbon of andere ontvangst documenten te tekenen voordat de geleverde goederen zijn uitgepakt en gecontroleerd. Het product dient geweigerd te worden. Indien het product niet geweigerd wordt accepteert de koper het product in die staat waarin het geleverd is. Het is voor betrokken partijen niet te bepalen of de schade tijdens levering ontstaan is of na de levering. Of wellicht accepteert de klant het product zoals het is, dan is dat aan de klant en kan daar niet meer op terug gekomen worden. Indien de klant weigert zal Hermans Trading of een nieuw product afzenden indien voorradig of er volgt een credit en terugbetaling van het volledige bedrag. 

19.5

Tijdig kenbaar gemaakte schade als benoemd in 19.4 kan de klant wanneer deze schade niet vooraf de verkoop kenbaar was gemaakt door Hermans Trading retour geven aan de chauffeur. Hermans Trading zal indien voorradig een ander product leveren of het betaalde bedrag retourneren

19.6

Externe transporteurs welke voor Hermans Trading het transport voor en naar de klant verzorgd, nemen geen contant geld aan, heeft geen mobiele pin apparatuur, en de chauffeurs beschikken ook niet over gelden. 

19.7

Indien een product om welke redenen dan ook retour gezonden word naar Hermans Trading dient de klant voor een stevige verpakking zorg te dragen. Producten welke niet op dusdanige wijze verpakt zijn worden niet geaccepteerd, wanneer de chauffeur zonder verrichte zaken de klant verlaat word deze verloren rit in rekening gebracht.

19.8

Indien de klant niet aanwezig is ten tijden van de bezorging door de externe transporteur zal een foutvracht in rekening gebracht worden €49 inclusief btw. De klant dient zich er van bewust te zijn dat Hermans Trading in samenwerking met de vervoerder tijd en effort steekt in een levering, vertragingen door verkeershinder, wegwerkzaamheden ect kunnen zich altijd voor doen, dit is onmacht. De klant weet door middel van de bevestiging wanneer de aankoop geleverd word, en dient aanwezig te zijn of dient een derde persoon in te schakelen om de goederen in ontvangst te nemen. De klant dient ook zorg te dragen voor correcte contactgegevens en afleveradres. Indien de klant een onjuist adres opgeeft en waardoor een rit verloren gaat zal Hermans Trading €49-  in rekening brengen voor een nieuwe rit. 

19.9

Afvoeren van het oude apparaat is service, wel dient de klant dit vooraf kenbaar te maken inzake de reservering van ruimte in de vrachtwagen van de transporteur. Het product dient afgekoppeld en vrij van ijs en water klaar te staan, daar waar de chauffeur het product met de steekwagen kan verwijderden. Oude apparaten worden niet van andere etages getild, indien er een lift aanwezig is worden deze wel van andere etages afgevoerd. (Deze informatie word via het begeleidend schrijven wat in alle gevallen meegezonden word per email aan de klant verstrekt, deze informatie is ook zichtbaar op de website van Hermans Trading onder het kopje bezorgen. En deze informatie is voor de klant zichtbaar naast het pinautomaat waar de betalingen verricht worden bij afhaal) De regel is, per geleverd apparaat mag er een vergelijkbaar apparaat retour worden gegeven. Deze producten vallen ten alle tijden onder de noemer afval en zullen door Hermans Trading als dusdanig behandeld worden. Hermans Trading handelt niet in afval en verstrekt geen vergoedingen of kortingen voor afgevoerde apparaten. Indien de klant van mening is dat de goederen economische waarde hebben, is het aan de klant deze elders te verkopen. Indien een levering over de Nederlandse grenzen plaats vind is het niet toegestaan bij wet om oude apparaten af te voeren. Volgens de WEEE regulatie is het vervoeren van afval binnen de EU verboden.


Retourneren binnen 14 dagen online aankoop op afstand 

20.1

Indien de klant een product wat geen gebreke vertoond ( uitgezonderd van de vooraf kenbaar gemaakte gebreken) wil retourneren. Is dit mogelijk na schriftelijke afspraak met Hermans Trading.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Indien dat geval dient het product ongebruikt, in originele verpakking (ongebruikt) retour te komen. Alle stickers, labels, handleidingen en toebehoren dienen aanwezig te zijn en niet verwijderd. De klant mag conform de wet koop op afstand het product uitpakken en bekijken zoals er in een winkel bekeken wordt, het product wordt niet in gebruik genomen. Indien Hermans Trading het product in opdracht van de klant moeten worden afgehaald zijn de retour kosten 49,- per adres. Indien het product in een andere staat retour komt, dan is de klant aansprakelijk, immers de wet koop op afstand stel de klant verantwoordelijk voor de retour zending, in het geval van een onacceptabele staat van retour zal Hermans trading een waardevermindering in rekening brengen voor de waardevermindering van het product. Hermans Trading accepteert geen retouren zonder de originele factuur. Uitgezonderd van defecten welke voor de klant op voorhand niet kenbaar waren gemaakt. In geval van defect zal Hermans Trading met de klant overleggen welke de oplossing het best passend is. Omruilen of aankoopbedrag retour. In geen geval zal een extra korting te bedingen zijn. 

De waardevermindering van het product. Deze is gebaseerd op drie factoren:
beschadiging of gebruik van het product;
beschadiging van de verpakking; ( niet van toepassing op B keuze)
compleetheid van het product.

De klant heeft 14 dagen de tijd om de retour te melden. Na deze melding heeft de klant nog eens 14 dagen om het daadwerkelijk te retourneren. De terugbetaling dient binnen 14 dagen te geschieden.
 

 
Retourneren winkel aankoop

20.2

De klant dient zich er van bewust te zijn dat een winkel aankoop geen herroepingsrecht heeft. Een koop welke niet op afstand is gesloten en dus fysiek aangekocht is, kent geen herroepingsrecht als in de wet koop op afstand beschreven. De klant dient zich er van bewust te zijn dat wettelijk gezien koop koop is. De klant heeft ter plekke het product kunnen bekijken, kunnen opmeten en op basis daarvan een beslissing kunnen maken. Uiteraard heeft de klant op winkel aankopen recht op een werkend product en garantie. 

 

21.1

Klanten en potentiële kopers zijn van harte welkom bij Hermans Trading. Met uitzondering van de magazijnen en werkplaatsen. Deze zijn niet toegankelijk. In verband met uw eigen veiligheid zult u direct door een bevoegde gevraagd worden deze ruimtes te verlaten.

21.2

In geen enkel geval zullen wij diefstal, vernieling, racisme, geweld (verbaal-fysiek) tolereren naar medewerkers of overige klanten en gasten.

21.3

Geen huisdieren uitgesloten blinde geleidenhonden

21.4

Hermans Trading is rolstoel toegankelijk

21.5

Vuur en roken is verboden

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »